Skole er digg!

pedagogikk

Pedagogikk

Scaffolding eller stillasbygging

Jeg synes scaffolding, eller stillasbygging, er en god metafor for hvordan en lærer jobber. Et skikkelig stillas er både til hjelp og nytte så lenge et arbeid pågår eller et byggverk er under oppføring. Men når bygget står eller veggen..Continue

Læreplan

Dybdelæring

Stellan Ohlsson (2011, s. vii) definerer dybdelæring, i boka Deep Learning, som en dyptgripende kognitiv forandring i hjernen. Kjernen i en slik kognitiv forandring er at den bryter med den kognitive vanen. Dybdelæring skiller seg dermed fra annen læring fordi..Continue

Motivasjon

Hva er motivasjon?

En generell definisjon av motivasjon er: «To be motivated means to be moved to do something» (Ryan og Deci, 2000, s. 54). Ryan og Deci skriver at det er mulig å sortere motivasjon, ikke bare i høy og lav grad,..Continue

Digital undervisning

Digital pedagogikk

Tradisjonell pedagogikk Det viktigste i den behavioristiske tenkemåten er operant betinget læring gjennom belønning og fravær av belønning. Skinner viste at man kan regulere adferd med bruk av belønningssystemer (McLeod, 2015). Kognitivisme baserer seg blant annet på Jean Piagets kognitive..Continue

Pedagogikk

Elevene lærer det læreren sier?

Skole og utdanning er i utvikling. Både målsetninger, fagstoff, læremidler og undervisningsmetoder endrer seg både i takt og utakt med samfunnet for øvrig. Selv om det kanskje er vanskelig å generalisere når det gjelder skole og utdanning, så skal vi..Continue

Pedagogikk

Instruktivisme vs. sosial-konstruktivisme

Instruktivisme Instruktivisme er en av flere måter å anvende behavioristiske teorier på i en undervisningssammenheng. Det er naturlig å se for seg et tradisjonelt klasserom der kunnskapsformidlingen skjer fra en lærer til en elev. Positive sider ved instruktivisme: introduksjon til..Continue

  • 1
  • 2