Skole er digg!

Pedagogikk

Pedagogikk

Scaffolding eller stillasbygging

Jeg synes scaffolding, eller stillasbygging, er en god metafor for hvordan en lærer jobber. Et skikkelig stillas er både til hjelp og nytte så lenge et arbeid pågår eller et byggverk er under oppføring. Men når bygget står eller veggen..Continue

Læreplan

Dybdelæring

Stellan Ohlsson (2011, s. vii) definerer dybdelæring, i boka Deep Learning, som en dyptgripende kognitiv forandring i hjernen. Kjernen i en slik kognitiv forandring er at den bryter med den kognitive vanen. Dybdelæring skiller seg dermed fra annen læring fordi..Continue

Pedagogikk

Elevene lærer det læreren sier?

Skole og utdanning er i utvikling. Både målsetninger, fagstoff, læremidler og undervisningsmetoder endrer seg både i takt og utakt med samfunnet for øvrig. Selv om det kanskje er vanskelig å generalisere når det gjelder skole og utdanning, så skal vi..Continue

Pedagogikk

Instruktivisme vs. sosial-konstruktivisme

Instruktivisme Instruktivisme er en av flere måter å anvende behavioristiske teorier på i en undervisningssammenheng. Det er naturlig å se for seg et tradisjonelt klasserom der kunnskapsformidlingen skjer fra en lærer til en elev. Positive sider ved instruktivisme: introduksjon til..Continue

Digital undervisning

Valg av faglig innhold

I artikkelen Pedagogical approaches in online education (Bjørke, 2014) er det en oversiktlig gjennomgang av styrker, svakheter og utfordringer ved behavioristisk tilnærming og konstruktivistisk tilnærming til undervisning. I artikkelen er dette knyttet til undervisning på nett, men disse tankene lar..Continue

Pedagogikk

Tradisjonell vs. moderne undervisning

I denne tabellen ser du noen forskjeller mellom såkalt tradisjonell og moderne undervisning. Tradisjonell Moderne Læreren “vet” alt Kunnskap og kompetanse utvikles i et fellesskap Elevene blir sett på som passive mottakere Elevene er aktive deltagere Sentralisert (på skolen) Densetralisert..Continue