Skole er digg!

Digital undervisning

Digital undervisning

Grunnleggende digitale ferdigheter

Digitale ferdigheter regnes i læreplanen som en grunnleggende ferdighet på linje med lesing, skriving, regning og muntlige ferdigheter. (Her ble det mange ferdigheter i en og samme setning.) De grunnleggende ferdighetene ser altså slik ut i læreplanverket: De fire øverste..Continue

Digital undervisning

Lag en reaction video

Det er mange av målene i læreplanen som handler om at elevene skal presentere, reflektere eller vurdere informasjon. Elevene kan for eksempel diskutere med læringspartner, forklare noen hjemme om det de holder på med, spille inn lyd eller video, presentere..Continue

Digital undervisning

Salmons femtrinnsmodell

Det er mange måter å organisere gruppearbeid på. Når alle elevene er til stede samtidig i klasserommet, er det ganske enkelt for en lærer å passe på at gruppene fungerer, at alle bidrar etter beste evne, og at gruppearbeidet har..Continue

Digital undervisning

Digitale ildsjeler

Det finnes mange «digitale ildsjeler» som gjør det de kan for å utnytte de digitale mulighetene i sine fag på varierte og gode måter. Men ambisjonen om fagovergripende digital kompetanse fordrer samarbeid og systematikk utover det en enkeltlærer kan makte…Continue

Digital undervisning

Muligheter og hindringer

Når man skal ta i bruk digitale verktøy er det mange vurderinger som må gjøres. Det kan både dreie seg om den digitale infrastrukturen, brukernes ferdigheter, økonomi og, ikke minst, om de digitale verktøyene gjør hverdagen enklere, for det må..Continue