Skole er digg!

Arne Midtlund

Gamification

Gamification og serious games

Serious games Bruker man Huizingas definisjon av «play» så finnes kanskje ikke serious games: Summing up the formal characteristics of play we might call it a free activity standing quite consciously outside «ordinary» life as being «not serious», but at..Continue

Motivasjon

Hva er motivasjon?

En generell definisjon av motivasjon er: «To be motivated means to be moved to do something» (Ryan og Deci, 2000, s. 54). Ryan og Deci skriver at det er mulig å sortere motivasjon, ikke bare i høy og lav grad,..Continue

Gamification

Er Ludo et spill?

Ludo er et brettspill for to til fire personer der det er om å gjøre å komme først i mål med sine egne fire brikker. Det finnes mange ulike definisjoner av spill, slik Salen og Zimmerman viser det i boka..Continue

Digital undervisning

Digital pedagogikk

Tradisjonell pedagogikk Det viktigste i den behavioristiske tenkemåten er operant betinget læring gjennom belønning og fravær av belønning. Skinner viste at man kan regulere adferd med bruk av belønningssystemer (McLeod, 2015). Kognitivisme baserer seg blant annet på Jean Piagets kognitive..Continue

Tips

Plagiering og kilder

På ungdomstrinnet, og særlig i norskfaget, jobber vi mye med å gjøre elevene i stand til å bruke kilder på en god måte. Vi har selvsagt tilgang til verktøy som kan hjelpe oss å avdekke (delvis) avskrift, men elevene har..Continue

Pedagogikk

Elevene lærer det læreren sier?

Skole og utdanning er i utvikling. Både målsetninger, fagstoff, læremidler og undervisningsmetoder endrer seg både i takt og utakt med samfunnet for øvrig. Selv om det kanskje er vanskelig å generalisere når det gjelder skole og utdanning, så skal vi..Continue

Pedagogikk

Instruktivisme vs. sosial-konstruktivisme

Instruktivisme Instruktivisme er en av flere måter å anvende behavioristiske teorier på i en undervisningssammenheng. Det er naturlig å se for seg et tradisjonelt klasserom der kunnskapsformidlingen skjer fra en lærer til en elev. Positive sider ved instruktivisme: introduksjon til..Continue

Digital undervisning

Valg av faglig innhold

I artikkelen Pedagogical approaches in online education (Bjørke, 2014) er det en oversiktlig gjennomgang av styrker, svakheter og utfordringer ved behavioristisk tilnærming og konstruktivistisk tilnærming til undervisning. I artikkelen er dette knyttet til undervisning på nett, men disse tankene lar..Continue