Skole er digg!

Arne Midtlund

Vurdering

Vurdering for læring

Er det slik at vurdering for læring krever en karakterfri skolehverdag? Jeg tror det, og det er ganske mange skoleforskere som også har kommet til den konklusjonen. I forbindelse med Fagfornyelsen har mange skoler og lærere startet en prosess der..Continue

Digital undervisning

Digitale ildsjeler

Det finnes mange «digitale ildsjeler» som gjør det de kan for å utnytte de digitale mulighetene i sine fag på varierte og gode måter. Men ambisjonen om fagovergripende digital kompetanse fordrer samarbeid og systematikk utover det en enkeltlærer kan makte…Continue

Pedagogikk

Scaffolding eller stillasbygging

Jeg synes scaffolding, eller stillasbygging, er en god metafor for hvordan en lærer jobber. Et skikkelig stillas er både til hjelp og nytte så lenge et arbeid pågår eller et byggverk er under oppføring. Men når bygget står eller veggen..Continue

Digital undervisning

Muligheter og hindringer

Når man skal ta i bruk digitale verktøy er det mange vurderinger som må gjøres. Det kan både dreie seg om den digitale infrastrukturen, brukernes ferdigheter, økonomi og, ikke minst, om de digitale verktøyene gjør hverdagen enklere, for det må..Continue

Læreplan

Dybdelæring

Stellan Ohlsson (2011, s. vii) definerer dybdelæring, i boka Deep Learning, som en dyptgripende kognitiv forandring i hjernen. Kjernen i en slik kognitiv forandring er at den bryter med den kognitive vanen. Dybdelæring skiller seg dermed fra annen læring fordi..Continue

Læreplan

Fokus for Fagfornyelsen

Da jeg jobbet med Fagfornyelsen (LK20) og var med på å lage den nye fagplanen for medier og kommunikasjon, deltok jeg på flere kurs og samlinger i forkant av selve arbeidet med fagplanen. På et av disse kursene analyserte og..Continue

Digital undervisning

Futureshaping

In a world that changes at an unprecedented pace, it is crucial that young people, even in Secondary schools, learn to be an active part of the process. This add-on to already existing tasks is not about predicting a future..Continue

Læreplan

Living Learning System

The ten pillars of the Living Learning System (LLS) developed by Woodgate (2018, p. 7) provide a basis for didactic thinking. The LLS builds on ten underlying learner platforms, namely, each student learns to his/her strategy – personal relevance alternative..Continue